Privacybeleid

In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens we van u verzamelen via onze website, hoe wij uw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u verstrekken.

Gebruikte termen
In deze verklaring worden een aantal termen gebruikt, deze zijn hieronder toegelicht:

Verwerkingsverantwoordelijke: bepaalt doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn wij.

Betrokkene: de persoon van wie de gegevens worden verwerkt. Dit bent u.

Persoonsgegevens: alle informatie die naar u als uniek identificeerbaar persoon te herleiden is.

Verwerken: alle handelingen die wij met uw persoonsgegevens verrichten, zoals opslaan, wijzigen of verwijderen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Immolab B.V. is er, voor de verwerkingen waarvoor wij het doel en de middelen bepalen, verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Verwerkte gegevens
Als u gebruik maakt van onze website, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. Deze gegevens omvatten:

Via het contactformulier of het formulier t.b.v. offerte aanvragen: uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat doen wij met uw gegevens?
Immolab B.V. gebruikt uw gegevens alleen voor specifieke, rechtmatige doelen. Dit zijn:

Vragen en/of verzoeken te behandelen die u indient via het contactformulier en hierover contact met u te onderhouden.

Vanuit welke grondslag gebeurt dit?
Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moeten wij gebruik kunnen maken van één van de zes grondslagen uit de AVG. De grondslag die wij bij de verwerking van de hierboven genoemde gegevens hanteren is “gerechtvaardigd belang”. Dit houdt in, dat deze verwerkingen noodzakelijk zijn om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten.

Doorgifte van persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan onze leverancier(s), dit betreft:

Gegevens die u invult in het contactformulier worden bewaard op een server in het datacenter van deze leverancier.

Wij maken afspraken met deze partij(en) over de beveiliging van deze gegevens en leggen die vast in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken, moeten wij goed beveiligen. De maatregelen die wij en onze leveranciers hebben genomen zijn zowel technisch, fysiek als organisatorisch van aard.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Immolab B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en nooit langer dan een eventuele wettelijk toegestane termijn.

Uw privacyrechten
In de privacywetgeving is vastgelegd dat u als betrokkene een aantal rechten heeft:

  • Recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG): wij moeten u op de hoogte brengen als wij gegevens van u verwerken en u informeren over de doeleinden hiervan. Die informatie is opgenomen in dit privacy statement.
  • Recht van inzage (artikel 15 AVG): u heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken als Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG): u heeft het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens die van u verwerken door ons te laten corrigeren.
  • Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG): u heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens te wissen, mits wij vanuit wettelijk oogpunt niet verplicht zijn deze gegevens te bewaren of een andere legitieme reden hebben hiervoor.
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): u heeft het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld als de juistheid van de gegevens door u wordt betwijfeld.
  • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG): u heeft het recht de door ons verwerkte gegevens van u in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en ons te verzoeken deze gegevens rechtstreeks door te zenden aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Dit geldt alleen als wij deze gegevens van u verwerken op basis van toestemming of uitvoering van een overeenkomst en is derhalve niet van toepassing.
  • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG): u heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.
  • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG): wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling.

U kunt uw verzoeken in het kader van deze rechten sturen aan: info@immolab.nl. Wij behandelen uw verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken.

Immolab B.V. en andere websites
Op www.immolab.nl wordt u mogelijk met hyperlinks verwezen naar andere websites. Immolab B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens.

Vragen of klachten
Mocht u een vraag of klacht hebben over de manier waarop Immolab B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact met ons op via info@immolab.nl.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.