Legionellabeheersplan

Indien u op basis van artikel 35 van het drinkwaterbesluit bent aangewezen als prioritaire locatie bent u verplicht om op locatie een actueel risicoanalyse en beheersplan ten behoeve van Legionellapreventie te hebben. In het risicoanalyse en beheersplan zijn alle vereiste stappen opgenomen waardoor de kans op groei van de Legionella bacterie zoveel mogelijk wordt beperkt. Een risicoanalyse en beheersplan dient te worden opgesteld door een BRL6010-gecertificeerde organisatie.

De vereiste maatregelen welke genomen moeten worden voor een correct Legionellabeheer staan omschreven in de logboeken van het beheersplan. Door middel van een projectbezoek op locatie stellen wij naast de risicoanalyse ook een legionellabeheersplan op. Tezamen met de opgestelde logboeken vormt dit een geheel document waarmee u alle werkzaamheden op gebied van Legionellapreventie kunt uitvoeren. Risicovolle onderdelen in uw drinkwaterinstallatie kunnen een oorzaak zijn van de groei en aanwezigheid van de Legionellabacterie. Zogenaamde hotspots zorgen er voor dat de Legionellabacterie de ideale omstandigheden heeft om zich te vermenigvuldigen en te verspreiden. Middels een volledig opgestelde risicoanalyse brengt u in kaart welke risicovolle onderdelen zich in uw drinkwaterinstallatie bevinden. Door deze te verhelpen draagt u er zorg voor dat de Legionellabacterie geen kans krijgt zich in uw installatie te nestelen.

In het beheersplan worden alle periodieke werkzaamheden benoemd. Hierbij moet u denken aan (wekelijkse) spoelwerkzaamheden, temperatuurcontroles, Legionella monstername en controle van de aanwezige keerkleppen. Tevens wordt hierbij aangegeven hoe vaak u dit dient uit te voeren. De periodieke werkzaamheden zorgen er voor dat de kans op een Legionella besmetting verkleind wordt. Tevens worden er logboeken opgemaakt zodat alle werkzaamheden netjes geregistreerd kunnen worden.

Immolab is gespecialiseerd en BRL6010-gecertificeerd in het uitvoeren van een legionella risicoanalyse en het opstellen van het Legionella beheersplan. Onze deskundige adviseurs zullen op locatie een opname komen uitvoeren en in kaart brengen welke maatregelen nodig zijn om uw waterleiding schoon te houden en hiermee een te hoog volume legionella bacteriën te voorkomen. Er worden regelmatig inspecties door drinkwaterbedrijven en toezichthoudende instanties uitgevoerd. De betreffende instantie zal hierbij op locatie komen om alle documentatie in te zien en te controleren of uw Legionellapreventiebeleid voldoet aan de wet- en regelgeving.

Middels een zorgvuldig opgesteld legionella beheersplan kunt u direct aantonen welke maatregelen zijn genomen, op welke wijze deze zijn en worden uitgevoerd en met welke regelmaat deze worden verricht.

Aan de hand van het opgestelde beheersplan is het van belang om een logboek bij te houden. In dit logboek staan de getroffen maatregelen en de data waarop deze zijn uitgevoerd. Registratie is van groot belang. Door het volledig en correct registreren van alle periodieke werkzaamheden toont u aan uw Legionella beheer volledig uit te voeren en zorg te dragen de kans op een  normoverschrijding te minimaliseren.

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in het onderzoeken van punten welke invloed kunnen hebben op de groei van Legionella in de drink- of proceswaterinstallatie. Naar aanleiding van de opname op locatie wordt er bepaald welke eenmalige werkzaamheden en periodieke werkzaamheden er dienen te worden uitgevoerd.

Aantoonbare kennis en ervaring, mede door eigen accreditatie (L 559) en BRL-6010 certificering
Vaste Legionella adviseurs toegewezen aan onze opdrachtgevers
Legionellabeheer

Alle periodieke werkzaamheden welke voortvloeien uit het Legionella beheersplan worden zo opgesteld dat u deze grotendeels door u kunnen worden uitgevoerd. De adviseur zal hier u in begeleiden om zorg te dragen dat deze correct worden uitgevoerd en geregistreerd. Hiermee zorgt u er voor dat de kans op een normoverschrijding wordt geminimaliseerd.

Omdat Immolab gecertificeerd is in het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan. Daarnaast is Immolab geaccrediteerd (L 559) waardoor zij alle beheersmaatregelen voor u uit handen kunnen nemen. Hierdoor heeft u geen omkijken meer naar alle werkzaamheden en zorgt Immolab dat alles wordt uitgevoerd en geregistreerd. Immolab ontzorgt u volledig door alle werkzaamheden door gecertificeerd personeel uit te voeren.

Uw organisatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Dit zijn tijdrovende processen welke ook veel deskundigheid vragen. Immolab beschikt over deskundigheid en kan u deze tijdrovende processen ontnemen. Immolab zorgt er voor dat alle werkzaamheden volledig worden uitgevoerd en geregistreerd. Daarnaast kunnen wij u volledig begeleiden op het moment dat u een controle krijgt van uw drinkwaterleverancier.

Beheersmaatregelen

In een Legionella beheersplan worden alle verplichte periodieke werkzaamheden benoemd om zorg te dragen dat de Legionellabacterie zo min mogelijk kans krijgt zich te vermenigvuldigen en te verspreiden. Bij Legionellapreventie zijn daarom onder andere de volgende werkzaamheden geadviseerd om de groei te minimaliseren:

  • Wekelijks spoelen niet gebruikte tappunten: Op het moment dat een tappunt niet wekelijks wordt gebruikt zorgt dit voor stilstaand water. Voor de Legionellabacterie is dit een bron van groei. Het is daarom erg belangrijk om deze tappunten wekelijks te spoelen met water heter dan 60 graden Celsius. Hiermee zorgen wij voor een reiniging van uw waterleidingen en beperken wij hiermee de aanwezigheid van de legionellabacterie.
  • Temperatuurmetingen: Voor de Legionellabacterie is een watertemperatuur tussen de 25 en 50 graden Celsius ideaal om zich te vermenigvuldigen. Door middel van temperatuurmetingen op strategisch gekozen punten in uw waterleidingen kunnen wij vaststellen of de temperatuur in orde is of dat er actie ondernomen dient te worden om deze weer aan de eisen te laten voldoen.
  • Legionella monstername: Naast de periodieke beheersmaatregelen is het ook verplicht controle uit te voeren op aanwezigheid van de Legionella bacterie in de drinkwaterinstallatie. Als prioritaire locatie dient u dit halfjaarlijks uit te laten voeren. In het beheersplan staat geadviseerd op welke punten de monsternames moeten worden uitgevoerd. De monsternames mogen enkel worden uitgevoerd door een geaccrediteerde organisatie. Immolab is hiervoor geaccrediteerd en kan de monstername voor u uitvoeren. Naar aanleiding van de resultaten uit het laboratorium zorgen wij voor een rapportage met bijpassend advies welke met u zal worden besproken.
  • Keerklepcontrole: De drinkwaterinstallatie is voorzien van meerdere keerkleppen (terugstroombeveiligingen). Deze zorgen er voor dat het water niet direct kan terugstromen naar andere delen van de drinkwaterinstallatie. Het is wettelijk verplicht deze keerkleppen jaarlijks te controleren op hun werking. Immolab kan deze controle voor u verzorgen. Onze medewerkers geven daarnaast, via de bijbehorende rapportage, advies op het moment dat keerkleppen defect zijn, verkeerd zijn geplaatst of helemaal niet zijn geplaatst.
Ondersteun mij met Legionellabeheer