Speeltuinen met watertoestellen

Spelen met water, zonder gezondheidsrisico's

In Nederland beschikken veel lokale overheden over speeltuinen met watertoestellen. Voor kinderen zijn deze speeltuinen, met name in de zomermaanden, een leuke manier om buiten te spelen maar er schuilen ook onzichtbare gevaren. Door microbiologische en chemische verontreinigingen kunnen kinderen en overige gebruikers ziek worden, deze gevaren kunnen door goed inzicht en beheer van de (water)installaties grotendeels voorkomen worden.

Wet- en regelgeving

Er geldt voor speeltuinen met watertoestellen een wettelijke verplichting om een drinkwaterinstallatie te hebben welke voldoet aan het Drinkwaterbesluit (NEN 1006). Naast het Drinkwaterbesluit gelden er eventueel ook regels uit Arbowetgeving en/of interne beleidslijnen. Het is van groot belang om te weten of de speeltuinen met watertoestellen aan deze wet- en regelgeving voldoen. Hierdoor is de waterkwaliteit beter geborgd is en lopen spelende kinderen geen onnodige gezondheidsrisico’s.

In opdracht van de Provincies controleren de omgevingsdiensten onder andere de naleving van de zwemwaterregelgeving. Het gaat hierbij om de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Tijdens de controles wordt de nadruk gelegd op waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Bijvoorbeeld indien een bassin heeft een wateroppervlakte van 2 m2 of meer en is deze niet dieper dan 0,50 meter, dan wordt deze conform artikel 26 van het Bhvbz aangemerkt als een badinrichting. Hiervoor gelden aanvullende beheer verplichtingen.

Onderzoek naar schadelijke parameters

Naast een drinkwaterinstallatie welke voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving is het belangrijk om onderzoek te doen naar diverse parameters. Sommige parameters kunnen van invloed zijn op de gezondheid van gebruikers, met name spelende kinderen. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in eerdere onderzoeken diverse parameters aangegeven waarvan zij in ieder geval aangeven dat het raadzaam is om hier onderzoek naar te doen. Deze parameters komen overeen met de toetsing naar de algemene drinkwaterkwaliteit, zoals wij deze in Nederland kennen.

Blootstelling aan mogelijke verontreiniging in speeltuinen met watertoestellen komt voornamelijk door het mogelijk inslikken van (drink)water, door contact met de huid, ogen en oren of via besmetting door open wondjes op het lichaam. Daarnaast schuilt een risico bij vernevelende watertoestellen op het inademen van aerosolen (vernevelde waterdruppels).

Hoe kan ik het risico op speeltuinen met watertoestellen verkleinen?

De gezondheidsrisico’s met betrekking tot (drink)water op speeltuinen met watertoestellen kan zoveel als mogelijk worden beperkt door in kaart te hebben welk soort water wordt gebruikt op locatie én wat de voor- en nadelen hiervan zijn, op de hoogte zijn van de technische staat van de (water)installatie en weten welk beheer er op locatie moet worden uitgevoerd om risico’s zo klein mogelijk te maken.

Door goed inzicht te hebben in de (drink)waterinstallaties op locatie en door de uitvoering van periodiek onderzoek naar specifieke parameters. Door tijdig onderzoek te laten uitvoeren naar de waterkwaliteit van het gebruikte (drink)water kan adequaat ingespeeld worden op mogelijke normoverschrijdingen. Dit vergroot de veiligheid van spelende kinderen en overige bezoekers waardoor de watertoestellen in gebruik kunnen blijven en er volop genoten kan worden van waterpret.

 

Weten of uw speeltuin met watertoestellen voldoet?

Op 22 maart 2022 houden wij een vrijblijvend en gratis webinar over de aanpak van een goede drinkwaterkwaliteit op speeltuinen met watertoestellen en de mogelijk de risico’s die watertoestellen met zich mee brengen. Het aanmelden kan via onderstaande button, hiermee ontvangt u tijdig voorafgaand aan het webinar de aanmeldlink.

Heeft u overige vragen rondom het meten van waterkwaliteit, neem dan contact op met 0180 – 55 23 00 of info@immolab.nl.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.