Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Immolab BV

Datum: d.d. 6 juni 2019, 16:18 uur
Nummer: 2019.001
A. Algemeen
Artikel 1. Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden van Immolab B.V. (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met Immolab B.V., gevestigd
te Krimpen aan den IJssel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24355558 (hierna te noemen: “Immolab”), betreffende – maar niet beperkt tot – het verrichten van werkzaamheden en het verlenen of betrekken van diensten op het gebied van het doen van bacteriologisch, chemisch en/of fysisch onderzoek van lucht
en water rond klimaat-, drink- en proceswaterinstallaties, voor zover door Immolab en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van Immolab (hierna te noemen: “de Wederpartij”) mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen Immolab slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door Immolab uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Immolab heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Immolab zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht
nemen. Wijzigingen worden één maand na bekendmaking van kracht.
1.4Waar in de Algemene Voorwaarden de eis van schriftelijkheid wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan berichtgeving en vastlegging via de moderne elektronische communicatiemiddelen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Immolab zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Een begroting, prijsopgaaf en/of aanbieding is geldig tot en met de daarin genoemde vervaldatum.
2.2 Bij samengestelde aanbiedingen van Immolab bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de
totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de
voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Een overeenkomst tussen Immolab en de Wederpartij komt eerst tot stand:
a. door een schriftelijke orderbevestiging van Immolab;
b. door een schriftelijke acceptatie door de Wederpartij van een begroting, prijsopgaaf en/of aanbieding van Immolab binnen de daarin genoemde vervaltermijn;
c. doordat Immolab met de uitvoering van de opdracht is begonnen;
d. indien Immolab op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te (zullen) beginnen;
2.4 Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst tussen Immolab en de
Wederpartij is eerst van kracht nadat Immolab deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Immolab houdt zich zoveel mogelijk aan de in de overeenkomst genoemde (leverings)termijnen, doch Immolab is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overschrijding van de levertijd en overschrijding daarvan geeft de Wederpartij dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ingeval Immolab
de opdracht niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.
2.6 Alle opgaven van getallen, maten en/of andere aanduidingen van goederen en/of diensten worden met zorg
gedaan, doch Immolab garandeert niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door Immolab of door
de leveranciers van Immolab verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen
en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten Immolab niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten, aanduidingen of technische details.

Artikel 3. Prijzen/honorarium
3.1 Alle prijzen zijn exclusief kosten van vervoer, reis- en verblijfkosten, btw, verzend- en administratiekosten, door
de overheid te heffen rechten of belastingen, kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de
uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken, dan wel kosten anderszins.
3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is Immolab gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op goederen, belastingen,
lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.
2
3.3 Indien de oorspronkelijke (koop)prijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10%
van de oorspronkelijke (koop)prijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding
dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen, nadat Immolab de Wederpartij van de prijsverhoging in
kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke
hoofde dan ook.
3.4 Voor zover door Immolab (verkoop)prijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen. Ingeval partijen een
duurovereenkomst zijn aangegaan, behoudt Immolab zich het recht voor om honoraria en tarieven van tijd tot tijd
aan te passen.

Artikel 4. Betaling
4.1 Betaling door de Wederpartij dient, met in achtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden, te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. De Wederpartij is gehouden om op eerste verzoek van Immolab een door Immolab te bepalen aanbetaling te doen, dan wel om op voor Immolab genoegzame wijze zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. Tenzij Partijen daar nadere afspraken over maken dient aan het verzoek om aanbetaling c.q zekerheid te zijn voldaan voordat Immolab begint met de uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat de Wederpartij op eerste verzoek van Immolab (aanvullende) zekerheid dient te verstrekken totdat zij aan al haar verplichtingen onder de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
4.2 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.3 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 4.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die Immolab op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij – zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning – wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de
Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door Immolab werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.
4.4 Indien de Wederpartij met de betaling jegens Immolab in gebreke is, heeft Immolab het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door Immolab.

Artikel 5. Reclame
5.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde zaken en/of diensten in goede staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst.
5.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de facturen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuurnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.
5.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen Immolab ter zake die gebreken vervalt.
5.4 Indien de Wederpartij van mening is, dat Immolab bepaalde diensten ondeugdelijk heeft verricht/uitgevoerd, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen vijftien dagen na uitvoering van de betreffende dienstverlening dit schriftelijk aan Immolab kenbaar te maken. Deze kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele ondeugdelijkheid van de dienstverlening te bevatten.
5.5 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering of verrichte dienst schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere (af)levering(en) en dienstverleningen niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.
5.6 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal Immolab de (onderdelen van de) zaken en/of diensten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van Immolab. In geval van vervanging worden de door Immolab vervangen (onderdelen van) zaken eigendom van Immolab.
3
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is Immolab jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door Immolab geleverde zaken, dan wel door Immolab geleverde diensten:
· voor zover dit het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door Immolab geleverde zaken en/of diensten of enige handeling in strijd met door Immolab verstrekte gebruiks- en veiligheidsinstructies of reglementen;
· die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Immolab en de Wederpartij, indien de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.
6.2 Tenzij Partijen in de overeenkomst afwijkende afspraken maken, is, indien Immolab aansprakelijk is voor schade die de Wederpartij lijdt en Immolab gehouden is deze schade aan de Wederpartij te vergoeden, de aansprakelijkheid van Immolab voor die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door Immolab in rekening is gebracht in
verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch in elk geval maximaal tot € 10.000 indien voornoemd factuurbedrag hoger is. De aansprakelijkheid van Immolab is in alle gevallen nimmer hoger dan het bedrag dat Immolab ontvangt uit hoofde van een door haar ter zake afgesloten verzekering.
6.3 De aansprakelijkheid van Immolab voor schade door dood of lichamelijk letsel, voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede voor (andere) schade ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Immolab en door Immolab ter beschikking gestelde zaken, is uitgesloten en op grond daarvan is Immolab niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.
6.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt, bij Immolab te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 7. Niet toerekenbare tekortkoming
7.1 Immolab aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Immolab redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
7.2 Verdere omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Immolab komen, zijn:
a. gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen, van wie bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik wordt gemaakt;
b. ongeschiktheid van zaken of accommodaties, waarvan Immolab bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt;
c. uitoefening door derden jegens de Wederpartij van een of meer rechten ter zake een tekortkoming van de Wederpartij en de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door Immolab geleverde zaken en/of diensten gesloten overeenkomst;
d. van overheidswege uitgevaardigd of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken en/of diensten verhinderen of beperken;
e. niet nakoming van de verplichtingen door de toeleveranciers van Immolab en/of storingen in de productie.
8.3 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is Immolab naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden zonder overigens gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade. Indien de Wederpartij Immolab daartoe schriftelijk aanmaant, is Immolab gehouden zich binnen vijftien dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 8. Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij
8.1 Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens Immolab tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, is Immolab onverminderd haar overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overee nkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst(en) op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.
8.2 Onverminderd de in het vorige lid genoemde gevolgen worden, indien de Wederpartij jegens Immolab tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, tevens alle vorderingen van Immolab op de Wederpartij terstond opeisbaar.
8.3 Tenzij Partijen ter zake schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt, komen alle kosten of schades aan zaken van Immolab welke in het kader van de overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld of in beheer zijn gegeven als gevolg van diefstal, vernieling of naar het oordeel van Immolab onzorgvuldig gebruik van de zaken, voor rekening van de Wederpartij.
8.4 De Wederpartij is verplicht om Immolab onverwijld op de hoogte te stellen, indien:
4a. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling of tot haar faillissement in te dienen;
b. de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is gesteld;
c. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tothaar faillissement in te dienen.

Artikel 9. Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Immolab, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van of via Immolab afkomstige zaken en/of door Immolab verrichte diensten.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens of ten behoeve van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
documentatie, apparatuur of andere materialen, uitsluitend bij Immolab of diens licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij de Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk
worden toegekend. De Wederpartij zal de documentatie, apparatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of
daarvan kopieën vervaardigen.
10.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van Immolab
openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken. Het in dit artikellid bepaalde geldt tevens voor de portret- en merkrechten (onder meer in de vorm van beeld- en geluidsopnamen) van door Immolab ingeschakelde
derden.
10.3 Het is Immolab toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de documentatie, apparatuur en andere materialen. Indien Immolab door middel van (technische) bescherming de documentatie, apparatuur en andere materialen heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of
te ontwijken.
10.4 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één van de in dit artikel neergelegde verboden opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Immolab een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 De Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documentatie, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Immolab of diens licentiegevers bevatten. De Wederpartij
verbindt zich deze documentatie, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of
in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder
derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de documentatie, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
11.2 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door
werknemers van de Wederpartij.
11.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen,
verbeurt de Wederpartij aan Immolab per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 10.000 (zegge:
tienduizend euro).
11.4 Immolab BV is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid voor het beheer van alle tijdens de uitvoering van
werkzaamheden verkregen of gecreëerde informatie.
11.5 Immolab BV moet de klant vooraf op de hoogte brengen van informatie wanneer Immolab BV van plan iets
openbaar te maken, met uitzondering van informatie die de klant openbaar beschikbaar stelt, of indien anders
overeengekomen tussen Immolab BV en de klant wordt alle overige informatie als bedrijfseigen informatie beschouwd en moet deze als vertrouwelijk worden beschouwd.

Artikel 12. Privacy, gegevensbescherming
12.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan Immolab haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van Immolab. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor Immolab en worden niet aan
derden verstrekt, tenzij Immolab hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
12.2 Voor zover Immolab de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet Immolab dit als
bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.
5

Artikel 13. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden
geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk
geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Immolab en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter
zake alle geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de plaats waar Immolab gevestigd is, tenzij Immolab de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.
B. Specifiek ten aanzien van verrichten van diensten

Artikel 15. Uitvoering dienstverlening
15.1 Immolab zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Alle diensten
van Immolab worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke
overeenkomst Immolab uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
15.2 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Immolab gehouden bij de uitvoering van de
dienstverlening tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen. De Wederpartij is gehouden
de betreffende instructies en reglementen van Immolab (o.a. op het gebied van veiligheid) nauwgezet uit te voeren
en na te leven. Overtreding of niet naleving van deze reglementen geeft Immolab het recht om te handelen als zij
geraden acht, zonder op enige wijze tot schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.
15.3 De Wederpartij staat ervoor in dat derden die binnen de opdracht van de Wederpartij gebruik maken van de
dienstverlening van Immolab eveneens op de hoogte raken van de in het vorige lid van dit artikel genoemde instructies en reglementen en zich daaraan houden. Dit geldt tevens voor de in lid 7 van dit artikel genoemde regels
en voorschriften.
15.4 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de dienstverlening dit vereist is Immolab gerechtigd
diensten te laten verrichten/uitvoeren door derden.
15.5 De Wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Immolab naar haar oordeel nodig heeft ter
juiste uitvoering van de dienstverlening, tijdig en op de gewenste wijze aan Immolab te doen toekomen. Immolab is
gerechtigd de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot het moment dat de Wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.
15.6 De Wederpartij zal Immolab kosteloos alle faciliteiten, informatie en ondersteuning verlenen welke door Immolab redelijkerwijs kan worden verlangd ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Indien de dienstverlening van Immolab op een accommodatie van een derde wordt uitgevoerd, dan dient de Wederpartij zich te
vergewissen van de ter plaatse geldende regels en voorschriften.

Artikel 16. Wijziging en meerwerk
16.1 Alle wijzigingen in de overeengekomen dienstverlening behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan,
beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk in onder meer
de volgende gevallen:
· door bijzondere opdracht van de Wederpartij;
· als gevolg van een wijziging in de opdracht;
· doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de dienstverlening;
· doordat ten nadele van Immolab van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken.
16.2 De Wederpartij aanvaardt dat door de wijzigingen als bedoeld in het voornoemde lid het overeengekomen of
verwachte tijdstip van de uitvoering van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Wederpartij en Immolab kunnen worden beïnvloed.
16.3 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het
meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 17. Duur, tijdstip en einde van de dienstverlening
17.1 De tussen Immolab en de Wederpartij overeengekomen dienstverlening wordt uitgevoerd op een bepaalde datum, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6
17.2 Immolab kan de overeenkomst (tussentijds) beëindigen, indien zij van mening is dat de werkzaamheden niet
meer kunnen worden uitgevoerd conform deze overeenkomst en eventuele wijzigingen daarop, dan wel in het geval van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 7:408 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Een en ander zal gemotiveerd en
schriftelijk aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.
17.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan een voor onbepaalde tijd overeengekomen dienstverlening
slechts worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dienstverlening overeengekomen voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij in dit artikel anders is bepaald.
17.4 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de dienstverlening door de Wederpartij dient per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan Immolab te worden medegedeeld. In een dergelijk geval is de Wederpartij afhankelijk van het moment van ontbinding het volgende bedrag aan Immolab verschuldigd:
– Eenmalige opdrachten binnen 30 dagen voor aanvang dienstverlening 100 procent van het totale factuurbedrag.
– Periodieke opdrachten binnen 3 maanden voor aanvang dienstverlening 100 procent van het totale factuurbedrag.
x-x-x

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.