Microbiologisch luchtonderzoek

Een belangrijke indicator van de luchtkwaliteit in een gebouw wordt gevormd door micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten. Deze microbiologische luchtkwaliteit geeft een indruk van de hygiëne van bijvoorbeeld kantoren, klaslokalen, woonruimten en verkeersruimten. Maar ook ventilatiesystemen kunnen op reinheid worden beoordeeld als het gaat om microbiologische of biologische agentia. Achterstallig onderhoud, slecht werkende filters of een vervuilende omgeving kunnen hierin een belangrijke bijdrage hebben. Maar ook het onvoldoende (kunnen) schoonmaken van werkplekken kan resulteren in microbiologische vervuiling. De combinatie van vervuiling, warmte en vocht geeft veelal een groeiomgeving voor micro-organismen. Bij vervuiling moet gedacht worden aan organisch materiaal zoals verontreinigingen van buiten via ramen of ventilatiesystemen en etensresten en huidschilfers van gebouwgebruikers.

Het microbiologisch onderzoek

Deze microbiologische metingen vormen een goede controle op de kwaliteit van ruimtelijk schoonmaakonderhoud en onderhoud aan technische installaties. Bijvoorbeeld middels een voor- en nameting kan het effect van een onderhoudsbeurt worden beoordeeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor desinfecties en dieptereinigingen. Maar ook aan de hand van geuite klachten kan onderzoek op maat worden verricht waarbij wordt achterhaald of de gezondheidsproblemen, al dan niet, werkplek gerelateerd zijn.

Zo kan een microbiologisch luchtonderzoek uitwijzen of er sprake is van ziekteverwekkers in de werkruimten en/of het ventilatiesysteem in desbetreffende gebouw. Ook kan blijken dat er geen sprake is van ziekteverwekkers met als resultaat dat de klachten mogelijk niet te relateren zijn aan de werkplek, maar aan andere aspecten.

Om inzicht te krijgen in de microbiologische luchtkwaliteit worden momentane luchtmetingen verricht naar diverse bacteriën, gisten en schimmels in de werk- of woonruimtes en de inblaaslucht uit de roosters van het ventilatiesysteem. In luchtbehandelingskasten vindt een luchtmeting in de filtersectie en in de ventilatorsectie plaats voor beoordeling van de luchtkwaliteit in dergelijke systemen. Ter referentie wordt altijd een buitenluchtmeting uitgevoerd. De analyse resultaten worden vervolgens afgezet tegen de toetsingswaarden en de een referentiewaarden van de buitenlucht

Aanvullend onderzoek naar CO2

Vaak wordt tijdens de uitvoering van een microbiologisch luchtonderzoek ook gekeken naar het CO2 niveau. Door middel van het meten van het CO2 niveau kan een goede inschatting gemaakt worden of er voldoende geventileerd wordt.

Enerzijds kan de stof CO2 zelf klachten veroorzaken indien deze in een te hoge concentratie aanwezig is. Hierbij valt te denken aan hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies. Anderzijds geeft deze parameter een indicatie voor de mate aan verse lucht en dus de ventilatie en reinheid van het binnenmilieu.

Indien er afwijkingen worden aangetroffen in de CO2 meting dan wordt een toelichting omschreven in de rapportage. Hierdoor weet u exact de actiepunten naar aanleiding van het luchtonderzoek en kan er verbetering worden doorgevoerd in de luchtkwaliteit binnen uw bedrijf.

Immolab denkt in oplossingen

Een gezond binnenklimaat begint altijd met een goed advies. Mits dat 100% onafhankelijk is en dat is precies waar Immolab zich als lid van de focusgroep ‘Binnenmilieu Advies’ op richt. De belangrijkste onderzoeks- en adviesbureaus van Nederland zijn aangesloten bij deze focusgroep die onderdeel uitmaakt van branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Deze adviesbureaus hebben een uniform meetprotocol voor microbiologisch luchtonderzoek ontwikkeld. Het meetprotocol geeft praktisch en onafhankelijk advies over oplossingen die de kwaliteit van het binnenmilieu kunnen verbeteren.

Een door Immolab uitgevoerd microbiologisch luchtonderzoek brengt duidelijk in kaart hoe het gesteld is met de microbiologische luchtkwaliteit binnen een gebouw en installatie. Mogelijke oorzaken en gevolgen van een verminderde luchtkwaliteit worden gerapporteerd. Hierbij wordt oplossingsgericht gedacht. Als er een bepaald probleem is geconstateerd, kunnen verdiepende vervolgmetingen leiden tot een exacte vaststelling van de oorzaken en oplossingen. Immolab stelt de precieze oorzaak van de klachten vast én adviseert u omtrent de te nemen maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit. Eventueel begeleiden wij de correctieve acties die voortkomen uit het gegeven advies. Hierna kan een effectmeting worden uitgevoerd, zodat kan worden bepaald of de situatie is geoptimaliseerd.

Immolab, specialist in luchtonderzoek

Het uitvoeren van een microbiologisch luchtonderzoek is een specialisme van Immolab. Behalve het onderzoek naar de microbiologische parameters voeren wij ook luchtonderzoek uit naar bijvoorbeeld fijnstof, (industriële) blootstelling en fysische onderzoek. Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvende adviesgesprek waarin onder andere actuele klachten of wensen op locatie worden geïnventariseerd.

Een greep uit onze klanten

Onderstaand een kleine selectie uit de opdrachtgevers waar we voor mogen werken.